Đăng ký tham gia bồi dường đội tuyển Olympic Tin học

"

Tổ Đào tạo thông báo về các danh sách bảo vệ đồ án cơ sở 2 (cho K18) và đồ án cơ sở 4 (cho K17) như sau:

1. Thời gian bảo vệ:
    - Đồ án cơ sở 2 : thứ 7 ngày 11/01/2020 (bắt đầu 08h00)
    - Đồ án cơ sở 4 : thứ 2 ngày 13/01/2020 (bắt đầu 13h30)

2. Danh sách các hội đồng và phòng thi sinh viên:
    - Đồ án Cơ sở 2: 
        Hội đồng 1        Hội đồng 2        Hội đồng 3        Hội đồng 4        Hội đồng 5        Hội đồng 6        Hội đồng 7        Hội đồng 8

 - Đồ án Cơ sở 4: 
        Hội đồng 1        Hội đồng 2        Hội đồng 3        Hội đồng 4        Hội đồng 5        Hội đồng 6        Hội đồng 7     


3. Danh sách sinh viên không được bảo vệ
    ĐACS2     ĐACS4

Chúc các bạn thành công

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích