Đăng ký nhóm thực hiện Đồ án cơ sở 2 (Học kỳ 1, năm học 2021-2022) đối với các lớp 20GIT, 20AD, 20SE1 đến 20SE6 Khóa 2020 khoa Khoa học máy tính

Khoa KHMT thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án cơ sở 2 (Học kỳ 1, năm học 2021-2022) khóa 2020 khoa Khoa học máy tính theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKTgMKpFjOfXBaat0vlSs7-DpZ-dmp6Ole0P1InWX12YUccA/viewform

Ghi chú: Link này chỉ áp dụng cho sinh viên 8 lớp thuộc khoa KHMT, gồm: 20GIT, 20AD, 20SE1, 20SE2, 20SE3, 20SE4, 20SE5  và 20SE6.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm). 

- Mỗi nhóm chỉ cần 1 người đăng ký, ghi đầy đủ họ tên, mã sinh viên, thông tin theo mẫu của các thành viên tr

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích