Đăng ký nhóm thực hiện Đồ án Chuyên ngành 2 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) đối với Khóa 2018 khoa Khoa học máy tính

Khoa KHMT thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án Chuyên ngành 2 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) khóa 2018 khoa Khoa học máy tính theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdR9G5H-PIYapu2zU6inNwCc2m0XtL-eW4PZ5XtHWMLkKfw/viewform?usp=sf_link

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 24/02/2022

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm). 

- Mỗi nhóm chỉ cần 1 người đăng ký, ghi đầy đủ họ tên, mã sinh viên, thông tin theo mẫu của các thành viên trong nhóm.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích