Đăng ký địa điểm và GV hướng dẫn sinh viên Thực tập tốt nghiệp (đối với khóa 2018), Thực tập doanh nghiệp (đối với khóa 2020)

1. Khoa KHMT thông báo sinh viên Khóa 2018 đăng ký địa điểm và GVHD sinh viên Thực tập tốt nghiệp. Cụ thể:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 16/05/2022.

- Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjazqr5ABBwIZc-U__PhRE0RZR_5ZTh9K22_ByCi4qUo41Q/viewform?usp=sf_link

 

2. Khoa KHMT thông báo sinh viên Khóa 2020 đăng ký địa điểm và GVHD sinh viên Thực tập Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 16/05/2022.

- Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdauNWXy6K10-XSDBtjYN00opoGTJ4o5C6ZXlK9KKRxtZYCQQ/viewform?usp=sf_link

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích