Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (ĐỢT 1)

"

Phòng Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (ĐỢT 1) xét cho sinh viên là con Thương binh, con Bệnh binh; Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Sinh viên bị khuyết tật nặng; Sinh viên con của người bị TNLĐ-BNN.

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021.

Đề nghị sinh viên kiểm tra, nếu có điều chỉnh, bổ sung kết quả đề nghị phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 22/01/202.

Danh sách theo links đính kèm).

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích