[THÔNG BÁO] V/v Rà soát danh sách xử lý buộc thôi học (dự kiến) đối với sinh viên khóa 2021 trình độ Đại học học kỳ 2, năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo xử lý buộc thôi học (dự kiến) đối với 38 sinh viên khóa 2021 trình độ Đại học do không đăng ký học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 (như File đính kèm).

            Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thông báo này đến sinh viên. Nếu có vấn đề liên quan đến danh sách xử lý kết quả học tập này, đề nghị sinh viên và các đơn vị có liên quan phản hồi lại với Phòng Đào tạo qua email daotao@vku.udn.vn hoặc trực tiếp tại Phòng V.A103 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề phát sinh về danh sách xử lý kết quả học tập sẽ không được giải quyết.

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích