[THÔNG BÁO] về việc khảo sát mở lớp HKI, năm học 2022-2023

 

Phòng đào tạo thông báo về việc khảo sát mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 như sau: 

1.  Thời gian đăng ký: Từ 30/8/2022 đến 06/9/2022.

2.  Thời gian học chính thức: theo thông báo từ phòng Đào tạo.

3.  Cách thức đăng ký:

Bước 1: Thực hiện khảo sát mở lớp: Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện thực hiện đăng nhập vào hệ thống đào tạo: http://daotao.vku.udn.vn -> chọn mục Đăng ký tín chỉ -> Khảo sát mở lớp -> chọn các học phần cần đăng ký học lại/học cải thiện.

Bước 2: Theo dõi thông tin mở lớp từ phòng Đào tạo: Căn cứ vào kết quả đăng ký và điều kiện mở lớp của nhà trường, phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp được mở và lịch học cụ thể qua e-mail của sinh viên và trang thông báo của nhà trường.

Bước 3: Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường trong thời gian quy định và tham gia học tập theo đúng lịch học được thông báo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về địa chỉ e-mail: dangkytinchi@vku.udn.vn để được hỗ trợ.

       Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích