[KTMTĐT]Thông báo về thời gian bảo vệ ĐACS 2,4, ĐACN1, ĐA CT ngày 24,26/12/2022

???? Thời gian bảo vệ đồ án cơ sở 2, đồ án cơ sở 4, đồ án chuyên ngành 1 và đồ án cải thiện: 

- Đồ án cơ sở 2: 13h00 ngày 24/12/2022 

- Đồ án cơ sở 4, ĐACN1: 7h30 ngày 26/12/2022

- Đồ án cải thiện: 13h00 ngày 26/12/2022

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích