[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo đăng kí nhóm, GVHD các đồ án chuyên ngành 2, cơ sở 2, cơ sở 4 (HỌC KÌ 1, 2023-2024)

Khoa Khoa học máy tính thông báo đăng kí nhóm, GVHD các Đồ án Học kì 1, năm học 2023-2024 như sau:

1. Hạn cuối đăng kí: 17/09/2023

2. Link đăng kí

   - Đồ án cơ sở 2 (K22): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5_AzoXHj40TpWIRRHyxqBOfXa1CT6wBqVHKTz2Sl9cGnbYw/viewform?usp=sf_link

 

   - Đồ án cơ sở 4 (K21): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeY4ktPiosk08Cng2_ariipASs7x_ovfTENLsoAKS_ezNklA/viewform?usp=sf_link

 

   - Đồ án chuyên ngành 2 (K20): Đồ án chuyên ngành 2 yêu cầu sinh viên đăng kí theo nhóm (2-3sv/nhóm) và theo từng chuyên ngành. Sinh viên chuyên ngành này KHÔNG đăng kí nhóm với sinh viên chuyên ngành khác.

     + Đồ án chuyên ngành 2 - Chuyên ngành Mĩ thuật số (DA): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO21yMOhXArgVDaPmOICk7QtWt4Y8jzkTWIPk_ElR5eXf4Uw/viewform?usp=sf_link

     + Đồ án chuyên ngành 2 - Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện (MC): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7sg_QjsRzI6JDEOi3e0mmFMSaBXIBbZQtiDENTjwOWnc9Aw/viewform?usp=sf_link

     + Đồ án chuyên ngành 2 - Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AD): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyXDzxHgS27GWksuDKqiYNXdHmElJZldq88iRXA3LEEl_4wQ/viewform?usp=sf_link

     + Đồ án chuyên ngành 2 - Chuyên ngành Kĩ thuật phần mềm (SE, GIT, JIT): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ZVv5THKezcEQ1iWTC1uzZEoYgefnY5MU52XakRYeQCJfhw/viewform?usp=sf_link

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích