KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin rút bớt học phần
#:
9
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
4617
Tải về:
Download
Miêu tả:

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để rút bớt các học phần đã đăng ký trong học kỳ.

2. Để xin rút bớt học phần đã đăng ký sinh viên cần lưu ý:

-        Lựa chọn số học phần xin rút đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Nộp đơn xin rút bớt học phần về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.


Đối tác - hợp tác