KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin học ghép
#:
9
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
2803
Tải về:
Download
Miêu tả:

Lưu ý: Để đăng ký học ghép sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Đăng ký học ghép theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.