KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin học lại, học cải thiện
#:
9
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
3548
Tải về:
Download
Miêu tả:

Lưu ý: Để đăng ký học lại, cải thiện sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.