KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập
#:
18
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
3840
Tải về:
Download
Miêu tả:

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để đăng ký bổ sung khối lượng học tập (học lần đầu), điều chỉnh nhóm học phần hoặc đăng ký học lại, học cải thiện điểm

2. Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế.

-        Đăng ký điều chỉnh theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.


Đối tác - hợp tác