Khung chương trình Ngành Quản trị kinh doanh

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 

     Tối thiếu 125 tín chỉ(TC) - chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất (4TC), Tiếng Anh dự bị (5TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (quy đổi 8TC)

* Từ viết tắt: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; BT: Bài tập;

 

 

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích