Mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Mục tiêu

     Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Logistics & Chuỗi cung ứng số có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Mục tiêu cụ thể

     Chuyên ngành QT Logistics & Chuỗi cung ứng số trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, hiểu biết sâu rộng về các khái niệm, kỹ thuật và công cụ trong lĩnh vực Logistics để nâng cao khả năng xác định và giải quyết vấn đề đa dạng bằng cách sử dụng hiệu quả các hệ thống máy tính, quản lý hiện đại, công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực E-logistics và các lĩnh vực có liên quan; Trang bị các kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh; kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm hiệu quả; phong cách làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.

Chuẩn đầu ra

     Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành QT Logistics & Chuỗi cung ứng số của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:

     - Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;

     - Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.

     - Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.

     - Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.

     - Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp,

     - Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời.

     - Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500).

     - Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh

     - Vận dụng kiến thức Quản trị kinh doanh, logistics, chuỗi cung ứng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng trên nền tảng số nhằm khai thác các nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh và xã hội.

     - Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong Logistics & Chuỗi Cung ứng trên nền tảng số.

     - Có kỹ năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin để đưa ra các giải pháp trong quản trị Logistics và vận hành chuỗi cung ứng trên nền tảng số.

     - Có kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích