Khung chương trình Chuyên ngành Quản trị Logicstics & Chuỗi cung ứng số

     - Tổng khối lượng toàn khóa: >=125 tín chỉ(TC) - chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất (4TC), Tiếng Anh dự bị (5TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (quy đổi 8TC) 

 

 

 

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích