VKU


 Ngày đăng: 10-08-2021

Kế hoạch số 1358/KH-ĐHVH về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn.

 Ngày đăng: 10-08-2020

Kế hoạch số 709/KH-ĐHVH về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn.Liên kết hữu ích