VKU

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Hướng dẫn thủ tục thanh toán

Thực hiện yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính theo luật định, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách Nhà nước và nhằm đảm bảo thuận tiện cho CBVC và sinh viên trong việc thanh toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn một số thủ tục và qui trình như dưới đây. Đối với những trường hợp chứng từ chưa đủ theo quy định, kế toán thanh toán hướng dẫn và trả lại chứng từ ngay cho CBVC/ sinh viên - không lưu lại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

1. Thanh toán công tác phí trong nước:

TT

Chứng từ cần thiết

Các chi tiết cần có, yêu cầu

Ghi chú

1

Giấy đi đường

- Ghi rõ thời gian đi, về và xác nhận của Cơ quan nơi CBCC đến công tác;

- Ghi rõ thời gian về và xác nhận của đơn vị cử CBCC đi công tác;

- Trường hợp đi dự hội nghị, hội thảo, dự họp phải kèm theo Giấy mời hoặc Giấy triệu tập và phê duyệt của lãnh đạo;

- Riêng CBGD đưa sinh viên đi thực tập phải kèm theo Quyết định triển khai đi thực tập.

 

2

Vé máy bay, vé tàu, vé xe 

Riêng Cán bộ đi công tác bằng phương tiện máy bay: Hoá đơn, vé điện tử 2 chiều, thẻ lên vé máy bay.

 

3

Hoá đơn tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

Hoá đơn đỏ hoặc khoán chi theo qui định

 

4

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác không có hoá đơn tài chính

Thanh toán theo qui định chi tiêu nội bộ

 

5

Vé taxi

Hoá đơn đi trên 200.000đ phải do Bộ Tài chính phát hành

Theo qui định

6

Bảng kê thanh toán công tác phí (Trường hợp thanh toán theo đoàn )

Kèm theo mẫu C12-HD

Tải mẫu

7

Giấy thanh toán tạm ứng, nếu có

Kèm theo mẫu số C33-BB

Tải mẫu

2. Thanh toán công tác phí đi công tác nước ngoài: (Thực hiện theo thông tư 102/21/6/2012/TT-BTC)

TT

Chứng từ cần thiết

Các chi tiết cần có, yêu cầu

Ghi chú

1

Giấy đi đường

 

 

2

Vé máy bay

Hợp đồng, thanh lý, hóa đơn, vé điện tử 2 chiều, thẻ lên vé máy bay.

 

3

Hoá đơn phòng nghỉ 

Hóa đơn tại nước sở tại hoặc khoán chi theo qui định của Bộ Tài chính

 

4

Vé taxi

Hoá đơn tại nước sở tại hoặc khoán chi theo qui định của Bộ Tài chính

 

5

Bảng dự trù kinh phí đi nước ngoài

Được các cấp có thẩm quyền phê duyệt

Mẫu của BTC

6

Quyết định

 

QĐ về việc cử cán bộ đi nước ngoài của lãnh đạo

 

7

Thư mời

Kèm theo bảng dịch Tiếng Việt

 

8

Lịch trình

Để tính thời gian đi và về

 

9

Bảng thông báo tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm thanh toán

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN