Danh bạ liên lạc Trung tâm Quản trị và phát triển Công nghệ Thông tin


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Văn Phi
ThS, Chuyên viên
Giám đốc trung tâm Quản trị và Phát triển CNTT
2
Nguyễn Văn Sang
ThS,

3
Phan Trọng Thanh
ThS, Nhân viên phòng máy

Lý lịch khoa học
4
Nguyễn Xuân Pha
ThS,

Lý lịch khoa học
5
Lê Tự Thanh
ThS, Giảng viên
Phó Giám đốc TT. Quản trị và phát triển công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
6
Nguyễn Đình Định
, Nhân viên phòng máy

7
Lê Trí Dũng
,

8
Bùi Thanh Minh
,

9
Nguyễn Bảo Tích
, Nhân viên

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích