Danh bạ liên lạc Trung tâm học liệu và Truyền thông


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Ngọc Hòa
ThS, Chuyên viên
Giám đốc trung tâm Học liệu và Truyền thông
2
Võ Hùng Cường
ThS, Giảng viên
Phó Giám đốc TT.Học liệu & Truyền thông
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Cao Thị Hồng Hạnh
, Nhân viên phòng máy

4
Nguyễn Thị Thêu
, Thư viện viên

5
Vũ Thị Thương
, Cán sự

6
Nguyễn Thị Huyền
Đại học, Nhân viên phục vụ

Liên kết hữu ích