Danh bạ liên lạc Tổ cơ bản


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Dương Thị Phượng
TS, Giảng viên
Phó Bí thư GV2,Tổ trưởng tổ Cơ bản
Lý lịch khoa học
2
Võ Thị Thanh Ngà
ThS, Giảng viên
Tổ phó Tổ Cơ bản
Lý lịch khoa học
3
Trần Thị Thùy Liên
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
4
Nguyễn Thị Tuyết
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
5
Huỳnh Thị Thanh Tuyền
ThS, Giảng viên

6
Trần Văn Thái
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
7
Nguyễn Thị Phương Thảo
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
8
Nguyễn Thị Mai
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
9
Lương Xuân Thành
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
10
Lê Thị Kim Tuyến
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
11
Phạm Trần Mộc Miêng
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
12
Nguyễn Quốc Thịnh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
13
Trần Thị Bích Hòa
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
14
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
15
Hồ Thị Hồng Liên
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
16
Nguyễn Hà Phương
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học
17
Phan Thị Hồng Việt
, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Liên kết hữu ích