Danh bạ liên lạc Phòng KHCN - Hợp tác Quốc tế


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Nguyễn Quang Vũ
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư HC2,Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Đào Ngọc Lâm
TS, Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng P.Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
3
Phạm Thị Hồng Hạnh
ThS, Chuyên viên

4
Nguyễn Hà Phương
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học
5
Lê Thị Bích Thảo
Đại học, Chuyên viên

6
Phan Thị Hồng Việt
, Giảng viên

Lý lịch khoa học
7
Nguyễn Vũ Uyên
Đại học, Chuyên viên

Liên kết hữu ích