Tên ngành: Quản trị kinh doanh. Chỉ tiêu: 240. Mã ngành: 7340101. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử

 Ngày đăng: 04-05-2021

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh): 124 tín chỉ (đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh). Khung đào tạo và các học phần của ngành Quản trị kinh doanh

Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước
Liên kết hữu ích